Do strony głównej
 

    REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI

stowarzyszenia zwykłego pod nazwą STOWARZYSZENIE KLUB LABRADORA

z siedzibą w Warszawie

Osoby zainteresowane zintegrowaniem środowiska miłośników psa rasy Labrador Retriever - jako członkowie założyciele postanawiają, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) utworzyć stowarzyszenie zwykłe pod nazwą

"STOWARZYSZENIE KLUB LABRADORA"

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę "STOWARZYSZENIE KLUB LABRADORA" ("Stowarzyszenie").
 2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 5. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Wojciech Karolak.
 6. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska miłośników psa rasy Labrador Retriever. Podejmowanie działań zmierzających w kierunku popularyzacji wiedzy o cechach i predyspozycjach psa rasy Labrador Retriever oraz o jego zdrowiu i hodowli. Poprzez psa rasy Labrador Retriever rozumie się psa opisanego we wzorcu rasy FCI pod nr 122.
 7. Stowarzyszenie realizuje wyznaczony cel poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej oraz kulturalnej, a w tym w  szczególności poprzez podejmowanie działań polegających na:
  • Przygotowywaniu, gromadzeniu oraz udostępnianiu wszystkim zainteresowanym broszur, ulotek i innych publikacji prezentujących wyznaczone cele Stowarzyszenia.
  • Szerzeniu wiedzy na temat hodowli psów rasy Labrador Retriever zgodnie z Kodeksem Etycznym Stowarzyszenia oraz aktualnym stanem wiedzy weterynaryjnej .
  • Popieraniu i propagowaniu przeprowadzania badań psów rasy Labrador Retriever w  kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie typowych dla tej rasy.
  • Podejmowaniu współpracy z ośrodkami działającymi wśród osób niepełnosprawnych oraz szerzenie w tych ośrodkach wiedzy o możliwościach wykorzystania psów rasy Labrador Retriever w terapii tych osób.
  • Podejmowaniu współpracy ze Związkiem Kynologicznym w  Polsce, Polskim Związkiem Łowieckim, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz innymi podmiotami lub organizacjami zajmującymi się promowaniem zdrowia, pomocą i ochroną zwierząt w zakresie zgodnym z  celem Stowarzyszenia.
  • Podejmowaniu współpracy z osobami lub podmiotami zajmującymi się szkoleniem psów oraz z ośrodkami naukowymi i weterynaryjnymi.
  • Propagowaniu psa rasy Labrador Retriever jako psa wszechstronnego, a w szczególności psa o cechach użytkowych i psa rodzinnego.
  • Popularyzacji wiedzy o potrzebie szkolenia psów rasy Labrador Retriever do dogoterapii, pomocy niepełnosprawnym, ratownictwa, łowiectwa oraz jako rodzinnego psa towarzyszącego.
  • Organizowaniu nie rzadziej niż raz w roku zjazdów integracyjnych z udziałem Członków Stowarzyszenia a także innych zainteresowanych osób, na które w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych zapraszane będą osoby mogące z uwagi na posiadaną wiedzę i doświadczenie służyć pomocą członkom Stowarzyszenia.

Warszawa, dn. 30.03.2005 r.

^^na górę strony^^