Do strony głównej
 

    Zasady przyjmowania do Stowarzyszenia Klub Labradora

 1. O członkowstwo w Stowarzyszeniu może ubiegać się każda osoba, która jest pełnoletnia i która po zapoznaniu się z Regulaminem i Kodeksem Etycznym SKL pragnie dołączyć do w/w aby wspierać realizację celów Stowarzyszenia.
 2. Chęć przystąpienia do SKL wyraża się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz otrzymanej ankiety.
 3. Po wstępnej akceptacji Członków Stowarzyszenia, osoba zgłaszająca swój akces staje się kandydatem do SKL.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia osoby w poczet kandydatów do SKL bez podania przyczyny.
 5. Okres kandydacki służy wzajemnemu poznaniu Kandydata i Członków Stowarzyszenia. Kandydat zapoznaje się ze sposobem działania Stowarzyszenia i podejmuje próbę aktywnego włączenia się w jego prace. Członkowie mają szansę poznać Kandydata i ocenić jego przydatność dla Stowarzyszenia 1.
 6. Wzajemne poznanie odbywa się wirtualnie za pośrednictwem listy dyskusyjnej oraz na zjazdach (Labowiskach) organizowanych dwa razy do roku, w których uczestniczą wszyscy chętni Członkowie i Kandydaci.
 7. Kandydat ma prawo zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w SKL, co wiąże się z koniecznością opuszczenia listy dyskusyjnej Stowarzyszenia.
 8. Członkowie mają prawo zdecydować o odebraniu prawa do ubiegania się o członkostwo oraz usunięciu Kandydata z listy dyskusyjnej, w przypadku rażącego naruszenia przez Kandydata Regulaminu i Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia jak i ogólnie przyjętych zasad współdziałania w grupie.
 9. Okres kandydacki jest ograniczony czasowo. Trwa nie krócej niż pół roku, a nie dłużej niż rok (liczony od momentu zasubskrybowania listy dyskusyjnej).
 10. Decyzję o przyjęciu Kandydata do Stowarzyszenia podejmują wszyscy Członkowie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów 2.
 11. Głosowania w sprawie przyjęcia nowych członków odbywają się dwa razy do roku, w przeciągu dwóch tygodni od ostatniego zjazdu (Labowiska), lub po upływie co najmniej sześciu miesięcy od poprzedniego zjazdu, jeśli zjazdy nie są organizowane dwa razy w roku.
 12. Okres kandydacki może ulec skróceniu, jeśli Kandydat otrzyma rekomendację Członka SKL. Rekomendacja może zostać udzielona w dowolnym momencie okresu kandydackiego.
 13. Członek uprawniony do udzielania rekomendacji (z minimum rocznym stażem w SKL), wyraża chęć rekomendacji na liście dyskusyjnej, uzasadniając swoją decyzję.
 14. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo wyrazić swój sprzeciw wobec rekomendacji, uzasadniając swoją decyzję na liście dyskusyjnej, w ciągu siedmiu dni od momentu jej przedstawienia. Brak sprzeciwu oznacza akceptację wszystkich Członków. W przypadku veta, decyzja o przyjęciu Kandydata podejmowana jest drogą tajnego głosowania, zwykłą większością głosów od razu po zgłoszeniu sprzeciwu 3
 15. Decyzja niekorzystna dla Kandydata (zarówno w przypadku głosowań po zjazdach 'labowiskowych' jak i tych związanych z vetem) jest równoznaczna z opuszczeniem przez niego listy dyskusyjnej.
 16. Kandydat staje się pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia w chwili opłacenia wpisowego i rocznej składki. Oznaką członkostwa jest karta członkowska.


1 Kryteria oceny Kandydata:

 • Przestrzeganie zasad i kodeksów obowiązujących w SKL,
 • Wysoki poziom wiedzy kynologicznej lub podnoszenie jej poziomu,
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz SKL,
 • Umiejętność działania w grupie,
 • Kultura osobista

2 Głosowanie odbywa się drogą internetową. Każdy Członek Stowarzyszenia ma okres 7 dni na oddanie głosu od daty ogłoszenia głosowania. Ważne są tylko głosy oddane w tym okresie. Wzięcie udziału w głosowaniu nie jest obowiązkowe.


3 Jak w odnośniku 2

^^na górę strony^^